Selecteer een pagina

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden van Broers RentAll BV

Broers RentAll BV

Hier vind u de algemene huurvoorwaarden van Broers RentAll BV.

Broers RentAll BV

Grensstraat 1

7041 GZ ‘s-Heerenberg

[t] 0314 769 074

[i] info@broersrentall.nl

KvK 83695257

 

wiellader-Liebherr-L514

Artikel 1. Definities

De Definities zoals gehanteerd in deze Algemene voorwaarden luiden als volgt:

 1. Verhuurder: Broers Rentall B.V. kantoorhoudende te (7041 GZ) ’s-Heerenberg aan  de Grensstraat 1, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 83695257
 2. Huurder: de wederpartij ( natuurlijke- of rechtspersoon) van Verhuurder ( Broers Rentall B.V.)
 3. Wederpartij: Huurder met wie Broers Rentall BV een Overeenkomst c.q. Huurovereenkomst sluit.
 4. Betalingsverplichting: de Huurprijs en al hetgeen Huurder aan financiële verplichtingen aan Verhuurder verschuldigd is op grond van de Huurovereenkomst.
 5. Einddatum: de laatste dag van de looptijd van de Huurovereenkomst.
 6. Huurovereenkomst: de tussen Verhuurder en Huurder gesloten overeenkomst inclusief Voorwaarden met betrekking tot de huur/verhuur van een Huurobject.
 7. Huurprijs: de tegenprestatie die Huurder op grond van de Huurovereenkomst vanaf de huuringangsdatum aan Verhuurder verschuldigd is, in euro’s te vermeerderen met btw.
 8. Huurobject: het object dat Verhuurder tegen betaling van een Huurprijs aan Huurder ter beschikking stelt en dat Huurder voor Verhuurder houdt.
 9. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze Algemene voorwaarden tevens verstaan: per brievenpost, e-mail of gangbare elektronisch communicatiemedium
 10. Algemene voorwaarden: de onderhavige set Algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83695257.

De Definities kunnen zonder verlies van hun betekenis in enkelvoud of in meervoud worden gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

De termen zoals gehanteerd in deze Algemene voorwaarden luiden als volgt:

2.1 Op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, diensten en overeenkomsten van Broers Rentall BV zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op de Voorwaarden / Huurovereenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Verhuurder en Huurder zijn overeengekomen. Deze gelden uitsluitend voor de Huurovereenkomst waarop de afwijkingen en/of aanvullingen betrekking hebben.

2.3  Wanneer een bepaling uit deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet van toepassing is, blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 3. Huurtermijn

3.1 De huurtermijn vangt aan op het door Broers RentAll BV en huurder overeengekomen tijdstip, dan wel het moment waarop het gehuurde aan de huurder ter beschikking is gesteld. Dit houdt in dat de huurder de huurprijs verschuldigd is, ook als het gehuurde niet door hem op het overeengekomen tijdstip is afgehaald.

3.2 De huurtermijn eindigt op het moment dat het gehuurde door Broers RentAll BV is terug ontvangen. Op zijn vroegst eindigt de huurtermijn echter als de overeengekomen huurtermijn is verstreken.

3.3 Wijziging of verlenging van de huurtermijn dient nader te worden overeengekomen.

Artikel 4- Huurprijs

4.1 Bij berekening van het huurtarief wordt uitgegaan van een 8-urige werkdag, 5 werkdagen per week en 20 werkdagen per maand.

4.2 Het volledige huurtarief dient dan ook voldaan te worden als minder dan 8 uren per werkdag, 5 werkdagen per week of 20 werkdagen per maand van het gehuurde gebruik is gemaakt.

4.3 Wanneer het gebruik van het gehuurde meer dan 8 werkuren per dag bedraagt , wordt per overuur 1/8e deel van de daghuur in rekening gebracht.

4.4 Kosten aan het gehuurde, welke het gevolg zijn van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van Broers RentAll BV.

4.5 Tenzij Broers RentAll BV en huurder uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de navolgende kosten niet in de huurprijs inbegrepen en worden deze door de huurder gedragen:

 • De kosten van brandstof en smeermiddelen en datgene wat nodig is voor dagelijks onderhoud en normaal gebruik;
 • De kosten van het transport en het laden en lossen ten behoeve van de aan- en afvoer van het gehuurde;
 • De bedieningskosten;
 • De verschuldigde omzetbelasting (BTW);

Artikel 5- Betaling

5.1 De verschuldigde huur dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Broers RentAll BV heeft het recht vooruitbetaling te verlangen en bij een huurperiode van meer dan twee weken tussentijdse facturen aan te bieden. Als het gehuurde na de overeengekomen periode door Broers RentAll BV wordt terug ontvangen, is voor de periode tussen het einde van de overeenkomst en het moment van werkelijke beëindiging van de huurtermijn het dan geldende huurtarief van toepassing.

5.2 Bij achterstallige betaling is de huurder zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand over de achterstallige bedragen aan Broers Rent All verschuldigd.

5.3 De huurder zal Broers RentAll BV desgewenst een borgsom betalen ter hoogte van maximaal de nieuwwaarde van het gehuurde. Terugbetaling van de borgsom zal geschieden bij teruggave van het gehuurde, overeenkomstig het renteverlies wordt niet vergoed.

  Artikel 6- Ter beschikking stellen van het gehuurde

  6.1 Broers Rent All B.V. verplicht het gehuurde op de overeengekomen dag volgetankt, gereinigd, bedrijfsklaar en in goede staat van onderhoud ter beschikking van de huurder te stellen.

  6.2 Bij het in ontvangst nemen van het gehuurde dient de huurder het gehuurde op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien de huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient de huurder dit terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering aan Broers RentAll BV te melden.

   Artikel 7- Gebruik

   De huurder zal het gehuurde slechts gebruiken voor het in de overeenkomst aangegeven werk en aantal werkuren. Ander langduriger gebruik is door de huurder niet toegestaan.

   De huurder draagt zorg voor het dagelijks onderhoud van het gehuurde.

    Artikel 8- Overige verplichtingen huurder

    De huurder is niet gerechtigd het gehuurde aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan.

    Broers RentAll BV is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het gehuurde en de wijze waarop met het gehuurde gewerkt wordt te controleren.

    De huurder dient er voor te zorgen dat Broers RentAll BV of een door Broers RentAll BV aangewezen vertegenwoordiger toegang tot het verhuurde wordt verleend.

    Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Broers RentAll BV is het de huurder niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te gebruiken.

     Artikel 9- Teruggave gehuurde

     9.1 De huurder is verplicht het gehuurde volgetankt, gereinigd en – afgezien van normale slijtage van het gehuurde bij gebruik als goed huurder- in dezelfde staat, als waarin deze hem door Broers RentAll BV ter beschikking heeft gesteld, bij Broers RentAll BV af te leveren.

      Artikel 10- Ontbinding

      Indien en zodra de huurder een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een aanvraag daartoe wordt ingediend, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming, zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van zijn activa wordt gelegd, een akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, is Broers RentAll BV gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst bij schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding van de overeenkomst zal niet in de weg staan dat Broers RentAll BV gerechtigd is vergoeding van kosten, schade en interesten van de huurder te vorderen.

       Artikel 11- Verlies of beschadiging van het gehuurde

       11.1 Van verlies van het gehuurde is sprake in het geval van diefstal, vermissing of het tenietgaan van het gehuurde. In geval van verlies of beschadiging van het gehuurde blijft de verplichting de overeengekomen huur te betalen onverminderd bestaan.

       11.2 De huurder is gedurende de tijd dat hij het gehuurde onder zich heeft verplicht alle schade aan of defecten aan het gehuurde terstond, nadat deze zich openbaren, doch uiterlijk binnen 24 uur aan Broers RentAll BV te melden.

       11.3 De huurder is verplicht in geval van verlies of beschadiging van het gehuurde door diefstal molest of vandalisme onverwijld aangifte te doen bij de politie.

       11.4 Broers RentAll BV zal, nadat hij door de huurder van de schade aan het verhuurde in kennis is gesteld, de beschadiging zo spoedig mogelijk door reparatie opheffen. De huurder stelt het gehuurde op verzoek van Broers RentAll BV onverwijld ter beschikking aan Broers RentAll BV. De huurder laat in geen geval zonder voorafgaande instemming van de verhuurder een reparatie door een derde uitvoeren. Broers Rent All kan aan de huurder al dan niet tijdelijk een vervangend gelijkwaardig huurobject ter beschikking stellen, mits deze voorradig. Wanneer de reparatietijd van het gehuurde meer dan één dag bedraagt en geen vervangend huurobject ter beschikking is gesteld, zal de huurprijs voor de duur van de reparatie niet aan de huurder in rekening worden gebracht.

       11.5 De kosten van verlies of beschadiging van het gehuurde komen voor rekening van de huurder, tenzij de schade aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Broers Rent All is te wijten en tenzij de kosten van het verlies of de beschadiging door de in artikel 13 bedoelde verzekering worden gedekt, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huurder.

        Artikel 12- Aansprakelijkheid

        12.1 Broers RentAll BV is niet aansprakelijk voor zaakschade, letselschade, bedrijfs- of gevolgschade, of schade in welke vorm dan ook, welke de huurder en/of zijn werknemers lijden in verband met de huurovereenkomst, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Broers RentAll BV.

        12.2 Indien tijdens de door de huurder met het gehuurde uitgevoerde werkzaamheden zaakschade, letselschade, bedrijfs- gevolgschade, of schade in welke andere vorm dan ook, aan derden wordt toegebracht , zal Broers RentAll BV nimmer door de huurder voor deze schade kunnen worden aangesproken, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Broers RentAll BV.

        12.3 De huurder vrijwaart Broers RentAll BV voor alle schade, waaronder begrepen kosten van juridische bijstand, die het gevolg is van aanspraken van derden jegens Broers RentAll BV ter verkrijging van vergoeding van de door deze derden gelegen schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van het gebruik van het verhuurde door de huurder, diens werknemer en/ of derden, daaronder begrepen aanspraken op grond van art. 6:185-193 BW. De gehoudenheid van de huurder Broers RentAll BV te vrijwaren, zal slechts vervallen indien de schade waarvoor derden Broers RentAll BV aanspreken, is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Broers RentAll BV.

         Artikel 13- Verzekering

         13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, sluit Broers RentAll BV mede ten behoeve van de huurder een voor het gehuurde gebruikelijke verzekering af. De huurder wordt geacht met de inhoud van de verzekeringsovereenkomst bekend te zijn en dient de verzekeringsvoorwaarden in acht te nemen.

         13.2 Indien een ingediende schadeclaim door de verzekeraar wordt afgewezen, zal de huurder door Broers RentAll BV voor het totale schadebedrag aansprakelijk worden gesteld.

         13.3 Voor de Broers RentAll BV afgesloten verzekering geldt een eigen risico. De kosten die voortvloeien uit het eigen risico komen voor rekening van de huurder.

          Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

          14.1. Indien deze Algemene voorwaarden in een andere taal zijn opgemaakt, prevaleert de Nederlandse versie in geval van een onduidelijkheid, onvolkomenheid of tegenstrijdigheid in/door de vertaling.

          14.2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Broers Rentall BV en de Wederpartij is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar gevestigd is.

          14.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

          14.4. Alle geschillen tussen de Huurder en Broers Rentall BV worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waar Broers Rentall BV is gevestigd.

          14.5. De voertaal bij een eventuele gerechtelijke procedure is de Nederlandse taal.

          14.6. Partijen zullen eerst proberen om in onderling overleg een geschil op te lossen voordat een beroep op de rechter wordt gedaan.

           broersrentall-achtergrond

           Reserveer uw machine!

           Bekijk onze huurvloot en reserveer uw machine direct online. Vragen bel of mail ons. We zijn er voor u!

            +31 314 769 074

           We zijn er voor u!

           Wie is Broers RentAll BV?

           Wie is Broers Rentall?

           Broers Rentall BV is een nieuwe verhuurder van bouwmachines.

           Het bedrijf is ontstaan vanuit Broers Machinery, een onderneming die zich al jaren bezig houd met de inkoop en verkoop van bouwmachines, landbouwmachines en voertuigen met tevreden klanten in heel Europa.

           Waar is Broers Rentall gevestigd?

           De hoofdvestiging van Broers RentAll BV is gevestigd aan de Grensstraat 1 in ‘s-Heerenberg, op een steenworp afstand van de Duitse grens.

           Hoe kan ik klant worden bij Broers Rentall?

           Eigenlijk heel eenvoudig, door uw gegevens aan ons te sturen middels het contactformulier op de pagina “Klant worden bij Broers Rentall”. Tenminste als u een bedrijf heeft, want op dit moment verhuurt Broers Rentall alleen aan ondernemingen.

           Ben ik verzekerd bij Broers Rentall?

           U sluit een verzekering af voor schade. 

           Mail ons.

           DutchGermanEnglish